Informace k provozu MŠ Záhoří od 12.4.2021

Informace k provozu MŠ Záhoří od 12.4.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi  rozvolnění  umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 

V mateřských školách  

▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí, 

▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona 

– v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské  škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení 

o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě  výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně 

o K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3.  dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy

o Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky 

 

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a  školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole  a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,  školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola  dvouletá, nebo 

pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

příslušníci ozbrojených sil, 

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.