Podmínky nástupu do MŠ Záhoří 18.5.2020

Podmínky nástupu do MŠ Záhoří 18.5.2020

Podmínky otevření Mateřské školy Záhoří      

Mateřská škola Záhoří bude v provozu od 6,30 do 16.15 hodin.

Podmínky pro nástup dítěte byly vypracovány na základě metodiky vydané MŠMT ČR  “Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020”.

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení (ke stažení v dokumentech MŠ ) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil své dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku. Doprovod zazvoní  a u vstupu do objektu  dítě předá pověřenému zaměstnanci školy. 

V prostorách mateřské školy

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může mít roušku.

Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.  

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.). 

Rodič zajistí, aby dítě mělo v MŠ v uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.   

 Při vstupu do budovy každý použije dezinfekci rukou a neprodleně po přezutí, převlečení  si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu. 

Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi.

Dezinfekce povrchů nebo předmětů (např. kliky dveří, spínače světel..),  musí být prováděna několikrát denně, po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem budou otřeny hračky a předměty sloužící dětem. 

Upozorňujeme, že postupně může docházet ke změnám podmínek provozu MŠ Záhoří.