Zpráva o činnosti MŠ Záhoří za rok 2021/2022

Zpráva o činnosti MŠ Záhoří za rok 2021/2022

Charakteristika mateřské školy

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání. Výuka probíhá ve třech třídách.

Děti se vzdělávají podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok“ Jeho účinnost je plánována na období tří let, aktualizace proběhla v roce 2020.

 

MŠ vzdělává děti ve třech třídách:

Malá třída – Bc. Pavlína Voráčková, Bc. Štěpánka Voříšková

                    – třídu navštěvovalo 14 dětí ve věku 2 – 3 roky

Třída je uzpůsobena vybavením a hracími prvky, které podporují zvídavost, tvořivost, a jsou bezpečné k potřebám  školkových dětí.

Klademe důraz na individuální přístup při adaptaci dětí na školkové prostředí, zejména zvládání odloučení a stesku, podporujeme děti v sebeobslužných činnostech – oblékání, a úkonech spojených s návštěvou toalety, umývárny, při stolování apod.

1. třída – Irena Frnková, Bc. Lucie Fučíková

            – třídu navštěvovalo 22 dětí – ve věku 3 – 5 let

V 1. třídě pedagogové vytvářeli podnětné prostředí zejména pro dobré vztahy mezi dětmi, vedli děti k poznávání a osvojení si komunikačních dovedností. Uvědomovat si své pocity a potřeby a dát je najevo slovy né silou bylo pro ně zásadní

Děti zažívaly spoustu netradičních aktivit např. experimentovaly s přírodními barvivy na velikonoční vajíčka, stezkou s úkoly osvobodily princeznu ze zakletého zámku nebo navštívily telátka ve Třešni apod..

2. třída – Bc. Miluše Vlasatá, Bc. Iva Maroušková, Hana Řoutilová – asistent pedagoga                                –  třídu navštěvovalo 19 dětí předškolního věku 5 – 7 let

Do třídy se začlenil chlapec se speciálními vzdělávacími potřebami s asistentkou pedagoga. Ta pro něho pod vedením pedagogů pomáhá vytvořit dobré podmínky vzdělávání respektující jeho potřeby – barevné pomůcky, více prostoru a času na činnosti, opakování činností, názornost …, všechny jeho aktivity kopírovaly činnosti ve třídě.

V březnu přistoupil do třídy chlapec z Ukrajiny, bylo tedy nutné podpořit ho v komunikačních dovednostech: lekce češtiny se speciální pedagožkou ze ZŠ, pravidelné návštěvy rodilých mluvčích – dobrovolníci z Ukrajiny, i samotný přístup pedagogů podpořený využitím ICT pomůcek (tablet, překladač).

Povinná předškolní docházka udává hlavní náplň činností v této třídě, a to je příprava na úspěšný vstup do základní školy. Grafomotorika, slovní zásoba, matematická a čtenářská pregramotnost, časoprostorová orientace, sluchová paměť, sociální dovednosti…, to jsou jen některé oblasti, ve kterých se s dětmi intenzivně pracovalo.

Mnoho předškoláků mělo logopedické obtíže. K jejich odstranění vedou nejen návštěvy s rodiči u klinického logopeda, ale i intervence speciální pedagožky ze ZŠ, která s dětmi intenzivně 2x týdně v MŠ pracovala a přispěla tak k velkému zlepšení jejich výslovnosti.

Děti pravidelně každý pátek podnikaly celodopolední turistické výpravy do okolních přilehlých obcí – např. Chrastin, Třešně, Svatonic, Dolního Záhoří, a získaly tak zážitky z návštěvy slaměného Betléma, kravína, farmy s koňmi, ze stezky odvahy v lese, pozorovaly proměny  rybníka, polí a luk při ročním cyklu přírody.

Všechny zkušené a  kvalifikované  paní učitelky do své činnosti zařazují vstřícný a respektující přístup k dětem. Podporují děti v samostatnosti. 

Díky školní zahradě a okolní přírodě využívají bezprostřední kontakt dětí s přírodu  k pozorování, objevování a poznávání.

 

Mateřská škola je umístěna v samostatné budově blízko základní školy.

Obě školy úzce spolupracují – návštěvy výstav ve škole, návštěvy prvňáků, společná vystoupení, společné kulturní programy, bruslení. Děti z mateřské školy mají možnost chodit v dopoledních hodinách do tělocvičny školy.

Ve školním roce 2021/2022  mateřská škola využila dotací EU a MŠMT OP VVV a celý školní rok pracovala v mateřské škole školní asistentka. Její pracovní náplní bylo poskytnout podporu nejmladším dětem 2 – 3 letým při adaptaci a zvládání sebeobslužných činností a živějším dětem poskytnout klidné a podnětné prostředí ke zklidnění. Ze stejné dotace byly uskutečněny projektové dny.

I přes přetrvávání nepříznivých opatření spojených s výskytem Covid-19 se nám ve školním roce  podařilo uskutečnit mnoho akcí:

Září Schůzky pro rodiče v jednotlivých třídách
Říjen Fotografování dětí s podzimní tématikou
Prosinec Pečení a zdobení perníčků

 Mikulášská nadílka

 Ježíšek naděluje

Leden Návštěva kostela sv.Michala v Záhoří – Betlém
Březen Bruslení předškoláků

 Karnevalové dovádění v MŠ

 Návštěva 1.třídy – předškoláci

 Sladovna Písek interaktivní výstava – Voda Voděnka – předškoláci

Duben Prohlídka kostela sv. Michala- Velikonoční zvyky
Květen Zápis do MŠ a den otevřených dveří

 Vystoupení ke Dni matek

 Návštěva Obecní knihovny Záhoří

Červen Dětská stezka za pokladem – Mezinárodní den dětí

 “Den Rytířů” projektový den

 Policie ČR v MŠ

 Celoškolkový výlet – Makov, záchranná stanice zvířat

 Loučení předškoláků i na OÚ Záhoří

 Výlet na hřiště z proutí a zmrzlinu – předškoláci

 

V Záhoří, 20. 9. 2022

 

                                  Vypracovala Bc. Pavlína Voráčková, zástupce ředitele pro mateřskou školu.