Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
• Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských
zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění
screeningového testování dětí a žáků.
• Vzhledem k tomu, že v případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti
screeningového testování v konkrétně vymezených regionech, je na místě, aby si školy a školská
zařízení ponechaly stávající zásoby Ag testů, které jim byly bezúplatně poskytnuty z centrálních
distribucí (a které školy převzaly), a to nejméně do konce října 2021.
• V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude
podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před
opětovným zahájením testování. Tato doba pak bude využita pro přípravu a zajištění distribuce
potřebných testů školám a školským zařízením.
• MŠMT v nejbližších týdnech uskuteční prostřednictvím systému sběru dat MŠMT mimořádné
šetření ke zjištění stavu zásob testů z centrálních distribucí v jednotlivých školách a školských
zařízeních. Získané informace budou využity pro zajištění dalších případných distribucí testů a
také jako podpora při rozhodování o možném zpětvzetí centrálně distribuovaných testů od
jednotlivých subjektů s vykázanými významnými přebytky zásob.
• S ohledem na povinnost prokázání negativního testu, prodělaného onemocnění nebo ukončeného
očkování proti covid-19 při vstupu do bazénu podle Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN) pro zajištění povinné výuky plavání jedná
MŠMT spolu s Ministerstvem zdravotnictví o změně tohoto mimořádného opatření, která by měla
umožnit zrušení této povinnosti v případech, které nepředstavují zvýšené epidemické riziko. O
dalším vývoji bude MŠMT neprodleně informovat.

MŠMT, 8. 9. 2021