Organizace výuky od 12.4.2021

Organizace výuky od 12.4.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 6. dubna 2021, o přijetí krizových  opatření s účinností ode dne 12. dubna 2021 dochází na Základní škole a Mateřské škole Záhoří k těmto opatřením:

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně základních škol,
  • individuální konzultace dle domluvy mezi vyučujícím a žákem

 

Žádáme vás o častější sledování emailů a webových stránek školy z důvodu rychle se měnící situace v důsledku covidové krize. Může dojít k náhlým změnám.

Rotační výuka

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. 

V týdnu od 12.4.2021 se bude prezenčně vzdělávat 3., 4., 5. třída. V dalším týdnu od 19.4.2021 pak 1. a 2. třída.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem jako doposud.

Prezenční výuka

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách – kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Testování

Před zahájením výuky vždy v pondělí a ve čtvrtek proběhne testování žáků samoodběrem neinvazivním stěrem z přední části nosních dírek.

Odpovědi na vaše otázky k testování dětí najdete zde na stránkách MŠMT.

Pozitivní výsledek testu

Při pozitivním výsledku testu vydá škola pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Pozitivně testovaný žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

  • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.
  • V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
  • Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.
  • V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).
  • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Další vyjímky z testování naleznete zde

Testování se neprovádí u osob, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

Roušky po celou dobu pobytu ve škole

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Zaměstnanci si ústa zakrývají respirátorem FFP2.

Školní družina a školní klub

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 

Školní jídelna

Žáci na prezenční výuce budou automaticky na oběd přihlášeni. Rodiče žáky odhlašují běžným způsobem.

Připomínáme, že i žáci na distanční výuce mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

V případě zájmu o obědy pro žáky na distanční výuce, prosím přihlašte obědy ve školní jídelně.

 

Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka školy