Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Provoz školy od 24.5.2021

Provoz školy od 24.5.2021

Organizace výuky ▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, ▪ homogenita tříd a skupin není povinná, ▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje, ▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení, ▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest, ▪ vyučování probíhá dle rozvrhů platných pro školní rok 2020-2021, včetně odpoledního vyučování.   Testování Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.Pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, se stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Testování probíhá jedenkrát týdně.  Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní.   Školní družina a školní klub Jejich provoz je zajištěn v plném rozsahu. Do konce tohoto školního roku se nebudou konat kroužky.   Školní jídelna ▪ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, ▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru, ▪ odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná, ▪ ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.
Celý článek
Organizace výuky od 17.5.2021

Organizace výuky od 17.5.2021

V týdnu od 17.5.2021 bude výuka probíhat následovně: Na 1. stupni probíhá výuka prezenčně do konce školního roku 2020/2021. Na 2. stupni probíhá výuka rotačně. Prezenčně se vyučují třídy 7 a 9. Distančně se vyučují třídy 6 a 8.   V týdnu od 24.5.2021 by se dle aktuálního vyjádření ministra školství měly vyučovat všechny třídy prezenčně, dovolí-li to epidemiologická situace. Prosím sledujte webové stránky školy.
Celý článek
Úplata za školní družinu a školní klub

Úplata za školní družinu a školní klub

Informujeme Vás, že dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů, se úplata poměrně sníží.
Celý článek
Provoz školy od 10.5.2021

Provoz školy od 10.5.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,   Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 29. dubna 2021, o přijetí krizových  opatření s účinností ode dne 3. května 2021 dochází na Základní škole a Mateřské škole Záhoří k těmto opatřením: Od 10.5.2021 je povolena osobní přítomnost:
  • žáků 1. a 2. stupně základních škol, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd
  • individuální konzultace dle domluvy mezi vyučujícím a žákem.
Tyto informace vzhledem k dynamicky se proměňující se situaci potvrdíme ještě ve čtvrtek 6.5.2021. Žádáme vás o častější sledování emailů a webových stránek školy. Může dojít k náhlým změnám.

Rotační výuka

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.  V týdnu od 10.5.2021 se bude prezenčně vzdělávat 3., 4., 5., 6., 8. třídy. h.  V dalším týdnu od 17.5.2021 pak 1., 2., 7. a 9. třída. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem jako dosud.

Prezenční výuka

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách - kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzdělávání distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).  

Organizace výuky

Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Vzhledem k tomu, že výuka bude probíhat distančně i prezenčně, může dojít ke změnám. Třídní učitel Vás bude vždy včas informovat. Protože žáci nebyli ve škole velmi dlouho dobu, dlouho se neviděli, dlouho společně nekomunikovali, nespolupracovali, bude 1. den po nástupu tzv. rozjezdové pondělí. Žáci si budou povídat, hrát hry atd. Cílem je, aby se “nastartovali”, znovu obnovili přátelské a spolupracující vztahy, aby žáci diskutovali o pravidlech vzájemného chování. Tento den pomůže dětem nejen se vztahy, ale i s překonáním možného stresu znovu nastoupení do školy.

Testování

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka/žákyně ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák/žákyně přítomen/přítomna v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Pro žáky a žákyně 2. stupně základní školy (tedy žáky/žákyně, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni. Upozorňujeme však, že žáci 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona se budou testovat již jedenkrát týdně. Odpovědi na vaše otázky k testování dětí najdete zde na stránkách MŠMT. Všechna mimořádná opatření budou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví (ZDE).  

Pozitivní výsledek testu

Při pozitivním výsledku testu vydá škola pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Pozitivně testovaný žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
  • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.
  • V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
  • Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.
  • V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).
  • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Další výjimky z testování naleznete zde Testování se neprovádí u osob, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

Roušky po celou dobu pobytu ve škole

Žáci a žákyně mají povinnost nosit tzv. chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Zaměstnanci si ústa zakrývají respirátorem FFP2.

Školní družina a školní klub

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Školní družina bude v pravidelném provozu, tzn. ráno (na dítě bude dohlíženo v jeho kmenové třídě do začátku vyučování) a odpoledne v prostorách ŠD, popřípadě v kmenové třídě. 

Školní jídelna

Žáci a žákyně na prezenční výuce budou automaticky na oběd přihlášeni. Rodiče žáky odhlašují běžným způsobem. Připomínáme, že i žáci na distanční výuce mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. V případě zájmu o obědy pro žáky na distanční výuce, prosím přihlašte obědy ve školní jídelně.  
Celý článek

Naše škola v pěti minutách

 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola