Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Jednací a volební řád školské rady, zápisy z jednání školské rady jsou uloženy u vedení školy a předsedkyně školské rady.

Složení školské rady

Zástupce zřizovatele: Ing. Ladislav Kožmín

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jindra Prokopcová

Zástupce zákonných zástupců (předsedkyně školské rady): Vladimíra Průšová

e-mail: skolska.rada@zszahori.cz

Pravomoci školské rady

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

Schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.

Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.