logotyp

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 je naplánován na 5. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 . K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti s odkladem školní docházky, narozené před tímto datem. Požadované dokumenty:

rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zásutpce)
vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání, případně žádost o odklad docházky (formuláře je možné stáhnout na www.zszahori.cz)

Kritéria pro přijetí dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025:

Ředitelka ZŠ a MŠ Záhoří, příspěvkové organizace stanovil následující kritéria, podle kterých
bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základní školy k plnění povinnosti
školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí
kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.
Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále
se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území
České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad
90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy
podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024
bude přijato maximálně 30 žáků (na základě § 36).
 
Do 1. ročníku se přijímají děti podle následujících kritérií:
1. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Záhoří, příspěvkové
organizace, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou Obce Záhoří, o školských obvodech
se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona přijímají přednostně
k povinné školní docházce.
2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Záhoří, příspěvkové
organizace, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou Obce Záhoří, o školských obvodech
se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona se přijímají dle níže
uvedeného bodového hodnocení:
1. děti, jejichž sourozenec je žákem ZŠ a MŠ Záhoří, příspěvkové organizace (3 body),
2. děti, jejichž sourozenec navštěvuje MŠ Záhoří (2 body),
3. ostatní zájemci (1 bod).
 
Stanovení pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Záhoří se přijímají
přednostně. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti s trvalým pobytem
v příslušném školském obvodu, budou v souladu s dokumentem „Doporučení veřejné
ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce
dne 13.1.2016, Sp. zn. 82/2015/DIS/BN“ přednostně přijaty děti po odkladu povinné docházky.
U ostatních uchazečů bude provedeno losování dle níže uvedených pravidel.
2. Děti, které nemají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu ZŠa MŠ Záhoří příspěvkové
organizace, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou Obce Záhoří o školských obvodech
se v souladu s ust. § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004Sb., školského zákona se přijímají dle výše
uvedeného bodového hodnocení. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny
děti se stejným počtem bodů, bude provedeno losování dle níže uvedených pravidel.
 
Pravidla losování:
K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel
školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla,
která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O průběhu losování bude vystaven písemný
protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.


pdf Stáhnout kritéria pro přijetí dětí
05.03.2024 00:00 Obchod Obchod
Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Datová schránka: r2vuxrx

Ředitelka Mgr. Martina Machačová
tel.: 382 284 213, 725 145 877
reditelka@zszahori.cz
martina.machacova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Prohlášení o přístupnosti
Základní škola
tel: 382 284 213
info@zszahori.cz


Mateřská škola
tel: 382 284 296
ms@zszahori.cz


Školní družina
tel: 727 979 518
sd@zszahori.cz


Školní jídelna
tel: 725 145 885
sj@zszahori.cz
Školní program
Evropský fond pro regionální rozvoj
Agro družstvo záhoří
BOVYS
DAS
Interplex
Jihočeský kraj
Bakaláři
Partneři a sponzoři školy:

Created by © 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign