Vyhlášení voleb do školské rady 2023-2026

Vyhlášení voleb do školské rady 2023-2026

Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků,
funkční období stávajících členů Školské rady za zákonné zástupce končí v roce 2023 a ze
zákona jsem pověřena organizací voleb do Školské rady. Touto cestou Vás vyzývám k podání
návrhů, respektive ke kandidatuře za člena Školské rady. S ohledem na tuto skutečnost v
souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volby členů školské rady,
schváleným zastupitelstvem Obce Záhoří, vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné
zástupce nezletilých žáků na další tříleté období.
Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše
zmíněném školském zákoně. Výňatek týkající se školských rad a zápisy z jednání
najdete na webových stránkách naší školské rady

Harmonogram voleb:
 Do úterý 4.4. 2023 15:00 hodin je možné v kanceláři školy předat návrhy kandidátů do
školské rady na podatelnu školy.
 Oslovení kandidáti a zájemci o práci ve Školské radě své přihlášky ke
kandidatuře (je součástí tohoto dokumentu) mohou odevzdávat do pátku 7.4.2023.
 Dne 12.4. 2023 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy.
 Od  proběhnou VOLBY v rámci tripartit. Z navržených kandidátů budou tajnou volbou
rodiče/zákonní zástupci žáků volit dva zástupce na nové funkční období. Vyplněné
volební lístky mohou rodiče/zákonní zástupci žáků vhazovat do volební urny u šaten.
Volební lístek každý dostane od třídního učitele svého dítěte.

INFORMACE PRO VOLIČE: volba ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH
ŽÁKŮ se uskuteční od 20.dubna do 5.května 2023 v době průběhu tripartit

Děkujeme za Vaši aktivní účast.

Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka školy