Provoz školy od 30.11.2020

Provoz školy od 30.11.2020

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně základních škol,
  • žáků 9. ročníků základních škol, přítomni povinně na prezenční výuce po celou dobu
  • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

 

Rotační výuka

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. 

V týdnu od 30.11.2020 se bude prezenčně vzdělávat 8. třída. (9. třída má povinnou prezenční výuku po celou dobu rotační výuky).

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem, a to formou vzdálených konzultací (přes školní email nebo po domluvě přes videohovor). 

 

Prezenční výuka

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách – kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají. Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

 

Roušky po celou dobu pobytu ve škole

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

 

Školní družina a školní klub

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.