Informace o střetnutí " O školce ve školce"

Informace o střetnutí ” O školce ve školce”

Vážení rodiče, 

děkujeme všem, kteří se zúčastnili říjnového společného setkání   “O školce ve školce”. Hlavními tématy bylo přenést informace, které se týkají života školky, do školky a seznámit rodiče s vizí.

 

Rodiče, učitelky MŠ a zastupitelé obce v rámci takzvané SWOT analýzy pojmenovali tyto silné stránky:

 • individuální přístup k dítěti
 • tvořivá činnost
 • malá školka – děti se znají
 • malý počet dětí ve třídě – vesnická školka
 • spojené děti – znají se
 • MŠ v místě bydliště
 • pozvolná adaptace dětí na školkový režim
 • možnost vstupu rodičů do třídy – při adaptaci
 • děti od 2 let ve školce
 • vstřícný personál
 • kvalitní personál
 • komunikace s určitými učitelkami (plnění slibů ze schůzky)
 • vaření ve školní jídelně
 • online odhlašování obědů
 • častý pobyt venku – dostupnost přírody
 • propojení plánu s realitou okolí
 • součinnost / propojení se ZŠ

 

a slabé stránky, k některým zde připojuji komentář /vysvětlení/ oporu v legislativě:

 

 • Pobyt na školkové zahradě a využití řízených činností

 

 •  délku  pobytu venku upravuje vyhláška 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

“ §21 

 odst.(2) V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu.”

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410

 

 •  poměr řízených a spontánních činností

Rámcově vzdělávacího vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání str. 8. říká :

“V předškolním vzdělávání jsou uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Takovou specifickou formou, vhodnou pro předškolní vzdělávání v podmínkách mateřské školy, je didakticky zacílená činnost, která je učitelem přímo nebo nepřímo motivovaná, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně .” 

https://www.msmt.cz/file/56051/

 

Shrnutí:

Řízené činnosti na školkové zahradě budeme dětem nabízet –  forma, délka a účast dětí bude vždy uzpůsobena podmínkám  výchovně vzdělávacího procesu s přihlédnutím na provázanost a vyváženost aktivit jednotlivých tříd.

 

 • Waldorfská pedagogika v MŠ Záhoří

 

 • alternativní vzdělávací styly školství mají svá specifika viz odkazy na nejrozšířenější:

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Waldorfsk%C3%A1_%C5%A1kola

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Montessori_%C5%A1kola

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Za%C4%8D%C3%ADt_spolu

 

Shrnutí: 

Naše mateřská škola je běžná mateřská škola, která nemá specifické alternativní zaměření.

“Při  způsobu práce pedagogů jsou pro tvorbu i realizaci vzdělávací nabídky využívány metody a prostředky „klasických“ specifických didaktik jednotlivých oborů výchovně vzdělávacích činností (metodik), pokud jsou zaměřeny na práci s předškolním dítětem a pokud odpovídají psychologickým a didaktickým specifikům předškolního vzdělávání.” citace z Rámcově vzdělávacího vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání str.8. (celé znění ke stažení):

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/opatreni-ministra-zmena-rvppv-2021

 

 • Nedostatek financí na vybavení MŠ

 

MŠ Záhoří je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Záhoří  návrhy rozpočtů a schválené rozpočty jsou k prostudování  v následujícím odkazu ze stránek školy

 

https://zszahori.cz/zakladni-skola/dokumenty/

 

Shrnutí: 

Finanční prostředky na vybavení a modernizaci vnitřního zařízení školky jsou závislé na rozpočtu a finančních prostředcích, které má škola k dispozici, škola se také snaží využít dostupných dotací ať EU nebo Jihočeského kraje.

 

 • Provoz školky o prázdninách

 

Tento dotaz nejlépe vystihuje vyjádření MŠMT ČR:

“Jak je to s přerušením provozu mateřské školy? Je možné uzavřít mateřskou školu při každých (tedy i dvoudenních) školních prázdninách? Navíc bez předchozího upozornění (max. týden před) či zjištění, zda má někdo zájem o docházku.

Přerušit nebo omezit provoz mateřské školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ta upravuje přerušení a omezení provozu v měsících červenci nebo srpnu (ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky) a také v ostatních měsících (ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky). O době a rozsahu omezení nebo přerušení provozu podle odst. 1 rozhoduje ředitel mateřské školy, nemusí žádat zákonné zástupce o souhlas ani zjišťovat jejich zájem, musí ale přerušení nebo omezení provozu projednat se zřizovatelem a termín omezení nebo přerušení oznámit zákonným zástupcům dítěte dva měsíce předem. Nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné mateřské škole.

Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.).  Rozhodnutí pak zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne.

Je samozřejmě možné, aby mateřská škola předem zjišťovala počet dětí, které budou v době omezení nebo přerušení docházet. Podle toho pak může ředitel upravit provoz, umožnit učitelkám čerpání volna na samostudium, dovolené apod.” https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k

Shrnutí:

 1. vedlejší prázdniny ( podzimní, jarní, velikonoční)

Mateřská škola Záhoří je v provozu vždy, organizace vzdělávání se může lišit od běžného provozu : 

 • děti mohou být spojeny s jinou třídou 
 • děti mohou být v jiné třídě
 • děti mohou mít jinou paní učitelku

       2. hlavní letní prázdniny (červenec – srpen)

Provoz zajištěn na poměrnou část prázdnin 

 • rodiče mají možnost odhlásit si stravu z důvodu nemoci dítěte, dle běžných pravidel odhlašování
 • vlivem odhlášení nemocných dětí, mohou nastat častější změny v plánovaném složení jídelníčku

 

Rodičům je nabídnuta možnost využít prázdninového provozu okolních mateřských škol (Oslov, Kluky).

 

 • Zabezpečení fotogalerie MŠ Záhoří

 

Shrnutí:

Fotogalerie byla zabezpečena, rodiče obdrželi emailem přístupové jméno a kód. 

 

Závěr: Jsme rádi, že jsme mohli společně pojmenovat klady i zápory naší školky.  Potěšilo nás, že se děti  do školky těší a to je pro nás důležité. 

Přejeme si, aby rodiče zůstali našimi partnery – díky tomu se děti do školky budou dál těšit.